28 Niedziela
banner1

ul. Drewniana 10/16
00-345 Warszawa
tel. 22 826 42 65
fax. 22 826 42 65
e-mail: p24@edu.um.warszawa.pl

Programy

W Przedszkolu nr 24 w roku szkolnym 2021/2022 realizowane są następujące programy:
 
Pracujemy zgodnie z Podstawą programową wychowania przedszkolnego zatwierdzoną przez MEN – Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017r.
 
Realizujemy ją poprzez:
 1. „Zbieram, poszukuję, badam" -  Program Wychowania Przedszkolnego  – Dorota Dziamska,  Marzena Buchnat, Nowa Era 2017.
 
a także:
 1. Roczny Plan Pracy Opiekuńczo- Wychowawczo- Dydaktycznej przygotowywany przez Radę Pedagogiczną placówki i realizujący Koncepcję Pracy Przedszkola,
 2. Miesięczne plany pracy przygotowywane dla poszczególnych grup przez nauczycieli. 
 
Oraz:
stosowanie nowatorskich metod pedagogicznych:
 • Elementów planu daltońskiego
 • Projektów badawczych
 • Pedagogiki zabawy
 • Metodę Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
 • Metodykę nauczania matematyki wg. E.Gruszczk-Kolczyńskiej, E.Zielińskiej;
 • System edukacji przez ruch D. Dziamskiej;
 • Twórcze metody aktywności ruchowej: Orffa, Labana, Kniessów;
 • Techniki twórczego myślenia;
 • Metody aktywizujące;
 • Zabawy badawcze i doświadczenia.
 
 1. Stosując elementy Planu  Daltońskiego,  w ciekawy sposób możemy  rozwinąć działania z dzieckiem w zakresie samodzielności i odpowiedzialności, co pozwola mu poznawać swoje mocne i słabe strony. Jednocześnie poprzez skierowanie na rozwój komunikacji i współdziałania, są one spójne z założeniami programu wychowawczego. Dają dziecku możliwość wyboru i wykonania zadania w dogodnym dla niego czasie i miejscu; poznania  swoich możliwości i stawania się ekspertem dla innych; uczą współpracy w zespole i w parach; dokonywania samokontroli swoich działań posługując się licznymi instrukcjami zachowań i umiejętności. Wykorzystujemy wybrane elementy planu, takie jak: zegar uczący właściwego gospodarowania czasem, sygnalizator regulujący sposób pracy w grupie, tablicę swobodnych działań dzieci oraz tablicę wyboru zadań zaproponowanych przez nauczyciela, a także tworzenie w grupach starszych dzieci  tablic ekspertów dających każdemu dziecku poczucie własnej wartości.
 2. Metoda projektów badawczych stosowana we wszystkich grupach to metoda nauczania, w której dzieci prowadzą pogłębione badania na określony temat. Przy jego wyborze istotną rolę odgrywają zainteresowania dzieci. Temat musi być bliski i ważny dla dzieci. Powinien odwoływać się w sposób naturalny do ich wcześniejszych doświadczeń oraz opierać się w znacznym stopniu na bezpośrednim doświadczeniu i autentycznych obiektach, dając małym badaczom okazję do posłużenia się nimi.
  Rola nauczyciela polega na wspieraniu działań dzieci oraz włączeniu do projektu treści merytorycznych np. w zakresie matematyki, umiejętności językowych, wiedzy o środowisku. Wiele działań planują same dzieci – z niewielką pomocą nauczyciela. Planowanie dotyczy miejsca zajęć terenowych oraz spotkań z ekspertami, którymi może być każdy, który dobrze zna się na badanym temacie.
 
Aby znaleźć odpowiedzi na swoje pytania, dzieci prowadzą pogłębione działania badawcze podczas zajęć terenowych oraz korzystają z różnorodnych materiałów źródłowych – w tym albumów, folderów, książek, eksponatów. Uzyskują je również podczas realizacji konkretnych zadań i spotkań z ekspertami. W trakcie zajęć w terenie dzieci sporządzają notatki, rysują i szkicują. Tworzą również plany konstrukcyjne, co pozwala im uporządkować zdobywaną wiedzę. Projekt stwarza dzieciom możliwość zastosowania nowo nabytej wiedzy w praktyce, w trakcie rozwiązywania problemów i dzielenia się informacjami. Daje też okazję do rozwijania umiejętności pracy zespołowej i pobudza do myślenia.
  
Na zakończenie projektu badawczego dzieci dzielą się zdobytą wiedzą z dziećmi innych grup oraz rodzicami poprzez różnorodne formy przekazu (np. ekspozycję, zabawy inscenizacyjne, wystawienie sztuki teatralnej, przygotowanie własnych albumów, zorganizowanie pokazu, itp.)
 

Kontakt

Przedszkole nr 24
w Warszawie

ul. Drewniana 10/16
00-345 Warszawa

tel: 22 826 42 65

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.