Deklaracja dostępności

 
Deklaracja Dostępności
 
Przedszkole nr 24 w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:  https://p24.przedszkola.net.pl/
 
Data publikacji strony internetowej: 2009-06-30.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-01-22.
 
 
Status pod względem zgodności z ustawą
 
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Spełnia wymogi WCAG 2.0
Niektóre pliki do pobrania nie są dostępne cyfrowo-skan
 
 
Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
 
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia: 2020-03-26.
 
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 
Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:
 
osoba kontaktowa - Barbra Lipińska,
numer telefon - 22 826 42 65.
 
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
 
 
Procedura wnioskowo-skargowa
 
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
 
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
 
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
 
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
 
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
 
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich
 
 
Dostępność architektoniczna
 
Do budynku prowadzi główne wejście od ulicy Drewnianej 10/16 jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy przedszkola.
 
Budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Nie ma podjazdu dla wózka przy wejściu głównym. Aby dostać się do budynku należy pokonać furtkę oraz odległość 19,5 m chodnika, szerokości 2,20 metra, a następnie pokonać 5 stopni schodów.
 
Dzwonek znajduje się po prawej stronie na wysokości 145 cm.
 
Przedszkole mieści się na parterze.
 
Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym w szczególnych przypadkach.
 
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 
Aplikacje mobilne
 
Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych
 
 
 

Kontakt

Przedszkole nr 24
w Warszawie

ul. Drewniana 10/16
00-345 Warszawa

tel: 22 826 42 65

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.